Supporting Documents: 

गोदावरी नगरपालिकाको नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७४/०५/२४ गतेको निर्णय