सभाबाट पारित  मितिः२०७५-०३-१४

दोस्रो नगरसभा २०७५ बाट पारित गोदावरी नगरपालिका सहकरी एेन २०७५