सभाबाट पारित मितिः२०७५-०३-१५ 

दोस्रो नगरसभा २०७५ बाट पारित गोदावरी नागरपालिका बिनियोजन एेन,२०७५