Nepali
Population: 
घरधुरी संख्या: 1662, जम्मा जनसंख्या:7433
Ward Contact Number: 
9848423423

वडा नं. ५