गोदावरी नगरपालिकाको वेबसाइटमा तपाईलाई स्वागत छ |

विवाह दर्ता फारम(Marriage Registration Form)