गोदावरी नगरपालिकाको वेबसाइटमा तपाईलाई स्वागत छ |

Email: 
mayor@godawarimunkailali.gov.np
Phone: 
०९१-५५१३०७

हरिसिंह साउद