गोदावरी नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय अत्तरिया,कैलाली,प्रदेश न. ७ नेपाल सम्पर्क फोन: ०९१५५१३०५ , ०९१५५१३०७, ०९१५५०५३५,०९१५५००१५ इमेल : mungodawari@gmail.com वेबसाइट: www.godawarimunkailali.gov.np

सम्पर्क