FAQs Complain Problems

समाचार

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Fiscal Year Document Title Documents
2075/076 गोदावरी नगरपालिका विनियोजन ऐन, 2075 PDF icon 7. गोदावरी नगरपालिका विनियोजन ऐन, 2075.pdf
2075/076 १. नगर कार्पपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ PDF icon १. नगर_कार्पपालिका_(कार्य_विभाजन)_नियमावली, २०७४.pdf
2075/076 २. नगर कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ PDF icon २. नगर_कार्यपालिका_कार्यसम्पादन_नियमावली_२०७४.pdf
2075/076 ३._नगर_कार्यपालिकाको_बैठक_संचालन_सम्बन्धी_कार्यविधि_२०७४ PDF icon ३._नगर_कार्यपालिकाको_बैठक_संचालन_सम्बन्धी_कार्यविधि_२०७४.pdf
2075/076 ५._आधारभुत_तहको_अन्तिम_परीक्षा_संचालन,_ब्यबस्थापन_र_नियमन_कार्यबिधि_२०७४ PDF icon ५._आधारभुत_तहको_अन्तिम_परीक्षा_संचालन,_ब्यबस्थापन_र_नियमन_कार्यबिधि_२०७४.pdf
2075/076 ६. न्यायिक_समितिको_गठन_सम्बन्धी_कार्यविधि_२०७४ PDF icon ६. न्यायिक_समितिको_गठन_सम्बन्धी_कार्यविधि_२०७४.pdf
2075/076 ७. घ_वर्ग_निर्माण_इजाजत_पत्र,_२०७४ PDF icon ७._घ_वर्ग_निर्माण_इजाजत_पत्र,_२०७४.pdf
2075/076 ८._एम्बुलेन्स_सेवा_संचालन_निदेर्शिका,_२०७५ PDF icon ८._एम्बुलेन्स_सेवा_संचालन_निदेर्शिका,_२०७५.pdf
2075/076 ९._अपाङ्गता_भएका_व्यक्तिको_परिचय-पत्र_वितरण_कार्यविधि,_२०७५ PDF icon ९._अपाङ्गता_भएका_व्यक्तिको_परिचय-पत्र_वितरण_कार्यविधि,_२०७५.pdf
2075/076 १०._स्थानीय_स्वास्थ्य_तथा_सरसफाई_कार्यविधि,_२०७५ PDF icon १०._स्थानीय_स्वास्थ्य_तथा_सरसफाई_कार्यविधि,_२०७५.pdf
2076/077 41. विपद_जोखिम_न्यूनिकरण_स्थानीय_कार्यमञ्च_सञ्चालन_मार्गदर्शन_२०७७ PDF icon 41. विपद_जोखिम_न्यूनिकरण_स्थानीय_कार्यमञ्च_सञ्चालन_मार्गदर्शन_२०७७.pdf
42. विपद_जोखिम_न्यूनिकरण_स्थानीय_कार्यमञ्च_सञ्चालन_मार्गदर्शन_२०७७ PDF icon 42. वालविकास_सहजकर्ता_छनोट_सम्वन्धी_कार्यविधि_२०७७.pdf
लैंगिक_हिंसा_निवारण_कोष_सञ्चालन_कार्यविधि_२०७७ PDF icon 37. लैंगिक_हिंसा_निवारण_कोष_सञ्चालन_कार्यविधि_२०७७.pdf
राजश्व_संकलन_कार्यन्वयन_२०७७ PDF icon 36 .राजश्व_संकलन_कार्यन्वयन_२०७७.pdf
28. संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७ PDF icon 28. राजपत्र_संक्षिप्त_वातावरणीय_अध्ययन_-_Copy.pdf
३५ बालक्लब_कार्यविधि_२०७७ PDF icon 35 बालक्लब_कार्यविधि_२०७७.pdf
४० बाढी_पूर्व_तयारीको_लागि_आवास_कार्य_सञ्चालन_कार्यविधि_२०७७ PDF icon ४० बाढी_पूर्व_तयारीको_लागि_आवास_कार्य_सञ्चालन_कार्यविधि_२०७७.pdf
34 पशु_स्वास्थ्य_कार्यन्वयन_कार्यविधि_२०७७ PDF icon 34 पशु_स्वास्थ्य_कार्यन्वयन_कार्यविधि_२०७७.pdf
33 पशु_विकास_कार्यक्रम_कार्यन्वयन_कार्यविधि_२०७७ PDF icon 33 पशु_विकास_कार्यक्रम_कार्यन्वयन_कार्यविधि_२०७७.pdf
32 नगरस्तरीय_मानव_बेचविखन_तथा_अोसारपसार_नियन्त्रण_समिति_कार्यविधी_२०७७ (1) PDF icon 32 नगरस्तरीय_मानव_बेचविखन_तथा_अोसारपसार_नियन्त्रण_समिति_कार्यविधी_२०७७ (1).pdf

Pages