FAQs Complain Problems

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Fiscal Year Document Title Documents
1 नगर कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४ PDF icon 1 नगर कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४
2. नगर कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ PDF icon 2. नगर कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४
३. नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ PDF icon ३. नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ (नमूना)
दोस्रो नगरसभा २०७५ बाट पारित गोदावरीआर्थिक एेन २०७५ PDF icon गोदावरीआर्थिक एेन २०७५
दोस्रो नगरसभा २०७५ बाट पारित गोदावरी नगरपलिका विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा ब्यबस्थापन एेन २०७५ PDF icon दोस्रो नगरसभा २०७५ बाट पारित गोदावरी नगरपलिका विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा ब्यबस्थापन एेन २०७५
दोस्रो नगरसभा २०७५ बाट पारित गोदावरी नगरपालिका आर्थिक कार्यबिधि नियमित तथा ब्यबस्थित गर्न बनेको एेन,२०७५ PDF icon दोस्रो नगरसभा २०७५ बाट पारित गोदावरी नगरपालिका आर्थिक कार्यबिधि नियमित तथा ब्यबस्थित गर्न बनेको एेन,२०७५
दोस्रो नगरसभा २०७५ बाट पारित गोदावरी नगरपालिका कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन एेन,२०७५ PDF icon गोदावरी नगरपालिका कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन एन २०७५
दोस्रो नगरसभा २०७५ बाट पारित गोदावरी नगरपालिका शिक्षा एेन २०७५ PDF icon दोस्रो नगरसभा २०७५ बाट पारित गोदावरी नगरपालिका शिक्षा एेन २०७५
दोस्रो नगरसभा २०७५ बाट पारित गोदावरी नगरपालिका सहकरी एेन २०७५ PDF icon गोदावरी नगरपालिका सहकरी एन २०७५.pdf
दोस्रो नगरसभा २०७५ बाट पारित गोदावरी नागरपालिका बिनियोजन एेन,२०७५ PDF icon गोदावरी नागरपालिका बिनियोजन एन २०७५.pdf
गाउँ-नगर-जिल्ला सभा संचालन कार्यविधि २०७४ PDF icon 4. गाउँ-नगर-जिल्ला सभा संचालन कार्यविधि २०७४.pdf
एम्बुलेन्स निर्देशिका २०७४ PDF icon एम्बुलेन्स निर्देशिका.pdf
नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४ PDF icon नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४.pdf
2075/076 गोदावरी नगरपालिका आर्थिक ऐन, २०७५ PDF icon 1. गोदावरी नगरपालिका आर्थिक ऐन, २०७५.pdf
2075/076 गोदावरी नगरपालिका कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन, २०७५ PDF icon 3. गोदावरी नगरपालिका कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन, २०७५.pdf
2075/076 गोदावरी नगरपालिका कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन, २०७५ PDF icon 3. गोदावरी नगरपालिका कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन, २०७५.pdf
2075/076 गोदावरी नगरपालिका आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन, २०७५ PDF icon 6. गोदावरी नगरपालिका आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन, २०७५.pdf
2075/076 गोदावरी नगरपालिका सहकारी ऐन, २०७५ PDF icon 4. गोदावरी नगरपालिका सहकारी ऐन, २०७५.pdf
2075/076 गोदावरी नगरपालिका शिक्षा ऐन, २०७५ PDF icon 2. गोदावरी नगरपालिका शिक्षा ऐन, २०७५.pdf
2075/076 गोदावरी नगरपालिका विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा ब्यवस्थापन ऐन, २०७५ PDF icon 5. गोदावरी नगरपालिका विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा ब्यवस्थापन ऐन, २०७५.pdf

Pages