FAQs Complain Problems

कार्य सम्पादन सहित सम्झौता गर्न आउने बारे।

ठेक्का न SQ/W/GM/1/077/078,ठेक्का न SQ/W/GM/2/077/078,ठेक्का न SQ/W/GM/3/077/078,ठेक्का न SQ/W/GM/4/077/078,ठेक्का न SQ/W/GM/5/077/078,ठेक्का न SQ/W/GM/6/077/078,ठेक्का न SQ/W/GM/7/077/078, र ठेक्का न SQ/W/GM/9/077/078 का construction of blacktop road हरूका कार्य सम्पादन सहित खरिद सम्झैता गर्न आउने सम्बन्धी सुचना।

document यसै साथ तहेको छ।

Supporting Documents: 

Fiscal Year: