FAQs Complain Problems

समाचार

नगरपालिकाका इमेलहरु

१    गोदावरीमा नगरपालिका    info@godawarimunkailali.gov.np

२    नगर प्रमुख    mayor@godawarimunkailali.gov.np 

३    नगर उप-प्रमुख    deputymayor@godawarimunkailali.gov.np 

४    प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत    cao@godawarimunkailali.gov.np/cao.godawarimunkailali@gmail.com

५    IT-Officer    ito.godawarimunkailali@gmail.com /ito@godawarimunkailali.gov.np

६    वार्ड-१    godawarimunkailali.ward1@gmail.com

७    वार्ड-२    godawarimunkailali.ward2@gmail.com

८    वार्ड-३    godawarimunkailali.ward3@gmail.com

९    वार्ड-४    godawarimunkailali.ward4@gmail.com

१०    वार्ड-५    godawarimunkailali.ward5@gmail.com

११    वार्ड-६    godawarimunkailali.ward6@gmail.com
१२    वार्ड-७    godawarimunkailali.ward7@gmail.com

१३    वार्ड-८    godawarimunkailali.ward8@gmail.com

१४    वार्ड-९    godawarimunkailali.ward9@gmail.com

१५    वार्ड-१०    godawarimunkailali.ward10@gmail.com

१६    वार्ड-११    godawarimunkailali.ward11@gmail.com

१७    वार्ड-१२    godawarimunkailali.ward12@gmail.com