FAQs Complain Problems

News

गोदावरीधाम

Read More

दर्ता शिविर

Read More

गोदावरी पर्यटकीय स्थल -बनदेवी / हनुमान मुर्ति

Read More

Brief Introduction

Godawari is a Municipality in Kailali District in the Seti Zone of western Nepal.This municipality has been situated in the mid-western part of Kailali district. In the 4th of Jestha 2071 four VDCs Malakheti, Shreepur, Geta and Attariya were included into one and declared as according to national rajpatra Attariya Municipality. Later in 28th Falgune 2073 Godawari VDC also was included and it named as Godawari Municipality words 9, 10 and 11 of former Attariya Mulcipaly have been removed from Godawari Municipality.

Pages

News & Notices

Elected Officials

Hari Singh Saud
Mayor
mayor@godawarimunkailali.gov.np
०९१-५५१३०७
Ratna Kadayat
Deputy Mayor
deputymayor@godawarimunkailali.gov.np

Official

Basant Kumar Khatri
chief executive officer
cao@godawarimunkailali.gov.np, cao.godawarimunkailali@gmail.com
9858491897

सेवाहरु

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- रकम निकासा भएपछि
जिम्मेवार अधिकारीः- सामाजीक बिकास शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- स्थानीय पंजिकाधिकारी
सेवा शुल्कः- निःशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१. नगरपालिका बाट प्राप्त निवेदन
२. सम्बन्धित व्यक्तिको ना.प्र. पत्रको प्रतिलिपि
३. पासपोर्ट साईजको २ प्रति फोटो
४. नाता प्रमाणित प्रमाण–पत्र
५. एकल महिलाको लागि पतिको मृत्यु दर्ताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
६. अशक्तका लागि अशक्तताको प्रमाणित कागजको प्रतिलिपि
समाज कल्याण अधिकृत बाट श्रेणी करण गरिएको परिचय पत्र
७. नावालक भएमा जन्म दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
हकवालाको नागरीकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
सहित १ प्रति फोटो

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- बढिमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- १०००।–
आवश्यक कागजातहरुः-

१. विद्यालय कक्षा थपका लागि निबेदन पत्र
२. विद्यालय दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि र कम्पनि रजस्व कार्यालयमा नबिकरण गरेको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
३.सरकारी बाहेकका विद्यालयको हकमा चा. आ. बर्ष सम्मको एकिकृत सम्पति कर तिरेको रसिदको प्रतिलिपि
४. बहालमा भए सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि र बहाल कर (दुई प्रतिशत ) तिरेको रसिदको प्रतिलिपि
५. सरि जाने ठाउका नजिकका विद्यालयको समर्थन पत्र
६. स्थायी लेखा नम्बर प्रमाण प्रत्रको प्रतिलिप

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- बढिमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- १०००।–
आवश्यक कागजातहरुः-

१. विद्यालय कक्षा थपका लागि निबेदन पत्र
२. विद्यालय दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि र कम्पनि रजस्व कार्यालयमा नबिकरण गरेको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
३.सरकारी बाहेकका विद्यालयको हकमा चा. आ. बर्ष सम्मको एकिकृत सम्पति कर तिरेको रसिदको प्रतिलिपि
४. बहालमा भए सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि र बहाल कर (दुई प्रतिशत ) तिरेको रसिदको प्रतिलिपि
५. प्रा. लि. को हकमा अन्तरिक राजश्व कार्यालयमा बहाल कर तिरेको रसिदको प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ५००।–
आवश्यक कागजातहरुः-

१. निवेदनपत्र सहित संचालनगर्ने निकायको प्रस्ताव
२. नगरपालिकाले तोकेको रुपैयाको जम्मा गरेको रसिदको प्रमाण पत्र
३. बहालमा भए कम्तिमा ५ बर्षको बहाल सम्झौता प्रमाण पत्रको

४. अध्यापन गर्ने जनशक्तिको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि सहित पूर्ण बायोडाटा

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- बढिमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- १०००।–
आवश्यक कागजातहरुः-

१. निबेदन पत्र सहितको निवेदकको नागरिकता प्रामाण पत्रको प्रतिलिप

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ५०।–
आवश्यक कागजातहरुः-

१ सम्बन्धित को निबेदन
२ उमेर खुल्ने जन्म दर्ता वा प्रमाणीत कागजात
३ तोकिएको दस्तुर तिरेको रसिद
४ अभिभावक गोदावरीन.पा.मा बसोबास प्रमाणीत गर्ने कागजात

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- निःशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१ सम्बन्धित को निबेदन
२ प्रहरी मुचुल्का अवश्यक भए सर्जमीन मुचुल्का (दैबिप्रकोप को हकमा )
३ असहाय प्रमाणीत गर्ने कागजात

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- एक दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ५००।–
आवश्यक कागजातहरुः-

१. उपर्युक्त उल्लेखित सिफारिसहरू अंग्रेजी भाषामा गर्नु परेमा, उपर्युक्त उल्लेखित बमोजिमका कागजात प्रमाण आदि उपलब्ध गराउन पर्ने

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- कागजात पुगेमा तुरुन्त
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- २१०।–
आवश्यक कागजातहरुः-

१. निवेदन
२. जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पूर्जाको प्रतिलिपि
३. नागरिकताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
४. घर÷नक्सा पास इजाजत पत्रको प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- कागजात पुगेमा तुरुन्त
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१. निवेदन
२. नगरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
३. डा.को प्रिकृप्सन

Pages

जानकारी