FAQs Complain Problems

Gazette

Post date Documents
गोदावरी नगरपालिकाको शिक्षा ऐन २०७५ (दोस्रो संशोधन २०७९) Tuesday, May 21, 2024 - 13:19 PDF icon गोदावरी नगरपालिक शिक्षा ऐन २०७५ (दोस्रो संशोधन,२०७९).pdf
तीन पांग्रे सवारी साधन व्यवस्थापन ऐन,२०७९ Thursday, December 28, 2023 - 07:51 PDF icon तीन पांग्रे सवारी साधन व्यवस्थापन ऐन, २०७९.pdf
वालविकास सहजकर्ता छनोट सम्वन्धी कार्यविधि २०७७ Friday, April 2, 2021 - 13:08 PDF icon विपद जोखिम न्यूनिकरण स्थानीय कार्यमञ्च सञ्चालन मार्गदर्शन २०७७.pdf
राजश्व संकलन कार्यन्वयन २०७७ Friday, April 2, 2021 - 13:05 PDF icon राजश्व संकलन कार्यन्वयन २०७७.pdf
राजपत्र संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन - २०७७ Friday, April 2, 2021 - 13:04 PDF icon राजपत्र संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन - २०७७.pdf
बालक्लब कार्यविधि २०७७ Friday, April 2, 2021 - 13:03 PDF icon बालक्लब कार्यविधि २०७७.pdf
बाढी पूर्व तयारीको लागि आवास कार्य सञ्चालन कार्यविधि २०७७ Friday, April 2, 2021 - 13:00 PDF icon बाढी पूर्व तयारीको लागि आवास कार्य सञ्चालन कार्यविधि २०७७.pdf
पशु स्वास्थ्य कार्यन्वयन कार्यविधि २०७७ Friday, April 2, 2021 - 12:58 PDF icon पशु स्वास्थ्य कार्यन्वयन कार्यविधि २०७७.pdf
नगरस्तरीय मानव बेचविखन तथा अोसारपसार नियन्त्रण समिति कार्यविधी २०७७ Friday, April 2, 2021 - 12:55 PDF icon नगरस्तरीय मानव बेचविखन तथा अोसारपसार नियन्त्रण समिति कार्यविधी २०७७.pdf
टोल विकास संस्था कार्यविधि 2077 राजपत्र Friday, April 2, 2021 - 12:25 PDF icon टोल विकास संस्था कार्यविधि 2077 राजपत्र.pdf
आर्थिक सहायता कार्यविधि २०७७ Friday, April 2, 2021 - 12:24 PDF icon आर्थिक सहायता कार्यविधि २०७७.pdf
आपतकालिन कार्य सञ्चालन केन्द्र २०७७ Friday, April 2, 2021 - 12:22 PDF icon आपतकालिन कार्य सञ्चालन केन्द्र.pdf
अनुदान सहयोग कार्यविधि पशु २०७७ Friday, April 2, 2021 - 12:20 PDF icon अनुदान सहयोग कार्यविधि पशु २०७७.pdf
विपद जोखिम न्यूनिकरण स्थानीय कार्यमञ्च सञ्चालन मार्गदर्शन २०७७ Friday, April 2, 2021 - 12:19 PDF icon विपद जोखिम न्यूनिकरण स्थानीय कार्यमञ्च सञ्चालन मार्गदर्शन २०७७.pdf
तेस्रो नगरसभा २०७६ बाट पारित आर्थिक ऐन, २०७६ Sunday, August 25, 2019 - 16:37 PDF icon तेस्रो नगरसभा २०७६ बाट पारित आर्थिक ऐन, २०७६
तेस्रो नगरसभा २०७६ बाट पारित न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७६ Sunday, August 25, 2019 - 16:33 PDF icon तेस्रो नगरसभा २०७६ बाट पारित न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७६
तेस्रो नगरसभा २०७६ बाट संसोधित गोदावरी नगरपालिका शिक्षा ऐन २०७५ Sunday, August 25, 2019 - 12:56 PDF icon शिक्षा ऐन संशोधन 2075.pdf
दोस्रो नगरसभा २०७५ बाट पारित गोदावरी नागरपालिका बिनियोजन एेन,२०७५ Monday, July 16, 2018 - 15:13 PDF icon गोदावरी नागरपालिका बिनियोजन एन २०७५.pdf
दोस्रो नगरसभा २०७५ बाट पारित गोदावरी नगरपालिका सहकरी एेन २०७५ Monday, July 16, 2018 - 15:11 PDF icon गोदावरी नगरपालिका सहकरी एन २०७५.pdf
दोस्रो नगरसभा २०७५ बाट पारित गोदावरी नगरपालिका शिक्षा एेन २०७५ Monday, July 16, 2018 - 15:09 PDF icon दोस्रो नगरसभा २०७५ बाट पारित गोदावरी नगरपालिका शिक्षा एेन २०७५

Pages